Vlaanderen kent voorschotten toe om financiering vaccinatiecentra te verzekeren

  • 12 februari 2021

Vandaag hebben ministers Jambon, Beke en Somers het vaccinatiecentrum in Antwerpen bezocht om zo getuige te zijn van de allereerste vaccinatie met AstraZeneca. Ook keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat de subsidieregeling voor de vaccinatiecentra moet regelen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke: "We willen graag de Vlaamse vaccinatietraditie voortzetten en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat onze centra goed werk zullen leveren, en veel Vlamingen kunnen vaccineren op voorwaarde dat de producenten voldoende vaccins kunnen voorzien."

Opzet

Om het brede publiek te vaccineren, heeft de Vlaamse Regering gewerkt rond drie projecten. Terwijl het project ‘infrastructuur en uitbating een bevoegdheid is van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, is Wouter Beke bevoegd voor het programmamanagement en de vaccinatieteams.

Vlaanderen heeft uiteindelijk gekozen voor 95 vaccinatiecentra, wat betekent dat er 1 à 2 centra zullen zijn per Eerstelijnszone.Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen met als doel een kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat. In Vlaanderen en Brussel zijn er 60 eerstelijnszones, die telkens bestuurd worden door een zorgraad.

De Vlaamse Regering heeft in de begroting een bedrag van 128 miljoen voorzien, ervanuit gaande dat de vaccinatiegraad 100% bedraagt. Als je dit bedrag vermindert met de reeds toegekende voorschotten (250.000 euro per Eerstelijnszone) en vermeerdert met 750.000 euro voor opleiding en ondersteuning van de betrokken zorgraden, kom je uit op een bedrag van iets meer dan 113 miljoen euro. Aan de zorgraden en de penvoerende organisaties worden voorschotten toegekend voor 100% forfaitaire subsidies en de verpleegkundige handelingen à rato van een vaccinatiegraad van 70%. Dat komt neer op ongeveer 92 miljoen euro die toegekend worden via een voorschottenregeling.

Deze subsidies zijn ook definitief verworven ongeacht de vaccinatiegraad die wordt behaald door het vaccinatiecentrum. Indien die vaccinatiegraad boven de 70% eindigt, zal ook het saldo nog vergoed worden.

Hoe worden de voorschotten toegekend?

De voorschotten worden in drie periodes toegekend, rekening houdend met de verwachte evolutie van het aantal beschikbare vaccins:

  • Februari-maart (25%): 11,7 miljoen (berekening: een kwart van 107,6 miljoen verminderd met 15.250.000)
  • April-mei (30%): 32 miljoen
  • Juni-juli (45%): 48,5 miljoen

De filosofie achter deze berekening is duidelijk. De vaccinatiecentra moeten in staat zijn om de vergoeding van de medewerkers te betalen op basis van de prestaties die gebeurd zijn in een bepaalde periode. Die prestaties hangen uiteraard samen met het ritme waarmee de vaccins beschikbaar zullen zijn. 

Als de vaccinatiecentra na 31 juli van dit jaar nog operationeel zijn, kan het derde voorschot van 45% opgesplitst worden in meerdere voorschotten. Er zal dan ook extra budget vrijgemaakt worden van de extra periode. Een verlenging impliceert immers bijkomende kosten voor programmamanagement, medische en farmaceutische expertise, mobiele teams en HR-management. Of die verlenging noodzakelijk is, zal beslist worden door de Vlaamse Regering na een grondige evaluatie.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘Wekelijks bezoek ik een vaccinatiecentrum en ik zie dat onze lokale besturen en de zorgraden er klaar voor zijn: alles staat op punt om snel en veilig te kunnen vaccineren. De belangrijkste voorwaarde om dat te doen, is en blijft de continuïteit en de leveringszekerheid van de producenten.’

Besluit en subsidiebedragen

Je vindt hier alvast:

We zullen deze documenten ook toevoegen aan onze pagina's over de vaccinatiecentra op deze website.