Populatiemanagers werken samen met scholen en CLB’s

Scholen en CLB’s werken mee aan de vaccinatiecampagne voor jongeren en leerkrachten

De Covid-19 vaccinatiecampagne in Vlaanderen is zeer succesvol. Dit succes is te danken aan de grote inzet van vele actoren, in de eerste plaats van de EL-zones, de zorgverleners, de lokale besturen en alle (vrijwillige) medewerkers. Daarnaast kon deze campagne bogen op het sterke basisvertrouwen in vaccinaties in Vlaanderen, waaraan CLB en andere sectoren binnen preventie al jarenlang bouwen. Op heden werden al > 40% van  de 12-17 jarigen volledig gevaccineerd en  kregen al >75% van hen een eerste dosis.

In de volgende periode tot aan de sluiting van de vaccinatiecentra op 15 oktober willen we door samenwerking tussen de EL-actoren, Lokale besturen, scholen en de CLB nog zoveel mogelijk jongeren bereiken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat in elke secundaire school een minimale vaccinatiegraad van 70% wordt behaald.

Het initiatief en de coördinatie van deze gezamenlijke inspanning zal opgenomen worden door de populatiemanager van de ELZ. Zorg en Gezondheid zal binnenkort de vaccinatiegraad per school en per graad ter beschikking stellen via de Zorgatlas (meer informatie hierover volgt). Op basis van deze gegevens zal de populatiemanager, in overleg met de CLB, kunnen bepalen in welke scholen een extra inspanning moet gebeuren om overal het doel van minimaal 70% vaccinatiegraad te behalen. Het opmaken van het plan van aanpak in onderwijscontext, gebeurt steeds in overleg met de school en het clb. De populatiemanager kan een beroep doen op de hulp van de CLB en de scholen, voor informeren, sensibiliseren en faciliteren van de vaccinatie.

Welke rol/taken kunnen de CLB/scholen opnemen?

Informeren

Scholen en CLB’s zijn goed geplaatst om correcte informatie over het vaccin te delen. Ouders zijn vertrouwd met de school en het CLB. De CLB’s hebben expertise en de nodige ervaring om vragen over het vaccin te beantwoorden en kennen de populatie van de scholen goed. Die informatie is uiteraard steeds vrijblijvend. Hieronder vind je enkele voorbeelden van acties die je als school of CLB kan ondernemen.

Voor de start van het nieuwe schooljaar: Directies kunnen een brief rondsturen en kunnen een bericht op smartschool posten gericht naar ouders met daarin enkele goede redenen om +12- jarigen nog  voor de start van het nieuwe schooljaar te laten vaccineren.  

Tijdens het schooljaar: CLB/scholen kunnen informatiemateriaal ontwikkelen voor de doelgroep (leerkrachten, leerlingen, ouders), waarbij ze eventueel kunnen vertrekken van reeds bestaande informatiematerialen.

Ouderavond via Zoom.

Extra samenkomsten organiseren is niet nodig, maar informatie over het vaccin kan ter beschikking worden gesteld op reeds geplande contactmomenten zoals een oudercontact.

E-Learning voor leerkrachten en leerlingen.

A4 informatiedocument voor leerkrachten met informatie om mee te geven aan leerlingen in de klas of vragen te beantwoorden.

Inzake de vaccinatiegraad

CLB’s en scholen kunnen de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne faciliteren, maar het initiatief ligt steeds bij het populatiemanagement van de eerstelijnszone.

De vaccinatie is een wettelijk bepaalde vrije keuze. Scholen mogen leerlingen en personeel niet onder druk zetten om zich te laten vaccineren. Het al dan niet gevaccineerd zijn kan dan ook nooit een criterium zijn om een onderscheid te maken tussen leerlingen/personeel binnen de onderwijscontext, bijvoorbeeld om de toegang tot de school te ontzeggen of de deelname aan een schooluitstap. Ook privacy van de leerlingen is belangrijk. Leerlingen kunnen niet verplicht worden om mee te delen aan de school of aan de klas of ze gevaccineerd zijn.

CLB’s en scholen hebben de afgelopen maanden samen met de covid19-teams van de zorgraden bijzonder hard gewerkt. Het is belangrijk dat zij, naast de contactopsporing, terug kunnen focussen op hun reguliere taken zoals andere vaccins, preventieve gezondheidszorg, etc.

Elke 12-tot-15-jarige heeft toestemming van ouder(s) of voogd nodig om gevaccineerd te worden. Het is niet de taak van de school en het CLB om toelatingsbrieven te verzamelen.  Bij voorkeur komen leerlingen die zich willen laten vaccineren samen met ouder of voogd naar het vaccinatiecentrum. Als dat niet kan, moeten leerlingen een ondertekende brief van de ouder meebrengen.

Het is belangrijk dat het populatiemanagement van de eerstelijnszone beschikt over de juiste gegevens over de vaccinatiegraad in de school en actie te  ondernemen in die gebieden waar de vaccinatiegraad nog te laag ligt. Het initiatief ligt dan ook steeds bij het populatiemanagement van de eerstelijnszone die het best over de lokale vaccinatiegraad kan oordelen. Zo’n initiatief bestaat erin om alle relevante actoren, waaronder eventueel ook onderwijsactoren, te contacteren om een plan van aanpak op te stellen. Bij het opmaken van het plan van aanpak in onderwijscontext, gebeurt dit steeds in overleg met de school en het clb. Vaccinatie gebeurt, afhankelijk van de lokale situatie ten laatste tot 15 oktober, in het vaccinatiecentrum (of een mobiele unit van het vaccinatiecentrum) en door mensen van het vaccinatiecentrum. Het vervoer, de bewaring en het klaarmaken is immers een gevoelig proces, waar zij al heel veel ervaring mee hebben.

Concreet betekent dit:

CLB’s kennen de schoolpopulatie en de (noden van de) lokale context. Vanuit deze expertise kunnen de CLB’s een bijdrage leveren aan het informeren van  de schoolgaande bevolking door objectieve en correcte informatie aan te reiken en eventuele twijfels te beantwoorden. Hierbij wordt gewerkt op maat van de doelgroep.  Het gaat dan bv concreet over het aanreiken van informatie (aan de school of rechtstreeks aan de leerlingen/ouders), bereikbaar zijn voor vragen van leerlingen, ouders en schoolteams, ….
Het vaccineren met een Covid vaccin is een opdracht voor het vaccinatiecentrum. Ook de praktische of organisatorische aspecten van de vaccinatie verzorgen, voorbereiden of uitwerken is geen opdracht voor het CLB. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van een planning voor scholen of het uitdelen/verzamelen van toestemmingsbrieven. Het begeleiden van leerlingen die zich willen laten vaccineren naar het vaccinatiecentrum door de school is bijvoorbeeld wel mogelijk.

Gebruik van de infrastructuur van de school, bijvoorbeeld door een mobiel vaccinatieteam om na de schooluren vaccins te kunnen geven, is mogelijk als lokaal afspraken worden gemaakt. Ga steeds in overleg met de scholen over wat lokaal mogelijk is. Als het vaccineren in uiterste nood toch binnen de schoolmuren zou gebeuren, moeten alle wettelijke verplichtingen worden gerespecteerd. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de privacy van leerlingen, ouders en personeel gerespecteerd blijft. Er wordt zeker geen druk uitgeoefend op leerlingen of personeelsleden: het gaat om een aanbod, geen verplichting.

De populatiemanager van de eerstelijnszone maakt duidelijke afspraken met de lokale partners om vaccinatie mogelijk te maken.

Vaccinatie wordt volledig georganiseerd vanuit de vaccinatiecentra i.s.m. de populatiemanagers van de eerstelijnszone prioritair in de daarvoor voorziene vaccinatiecentra en, wanneer nodig, ook in infrastructuur van de scholen. In dat laatste geval blijft de eerstelijnszone de verantwoordelijke organisator. De enige vraag die aan scholen gesteld wordt, is om het schoolgebouw ter beschikking te stellen ifv hun eigen wensen. Er worden best ook afspraken gemaakt omtrent de communicatie naar ouders en leerlingen om hen te informeren over deze morgelijkheid.  

Het populatiemanagement van de eerstelijnzone organiseert dit volledig op maat/vraag van de school en in functie van de beschikbare capaciteit binnen het vaccinatiecentrum

Het vaccinatiecentrum kan beslissen om te werken op verschillende momenten, bijvoorbeeld voor een extra moment voor leerlingen die nog twijfelen/geen mening hebben en zich nog niet laten vaccineren…

Er is nog niet beslist op welke wijze de Inhaalvaccinatie van leerlingen die na de sluiting van de Vaccinatiecentra 12 jaar  worden, georganiseerd zal worden. Voor deze organisatie zullen de presentatievormen van de vaccins en andere factoren bepalend zijn.

Naast leerlingen, kunnen ook de ouders van de leerlingen de kans krijgen e om zich te laten vaccineren op het terrein van de  school van het kind.