Vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Alles over vaccinaties voor kinderen van 5-11 jaarAlle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmetting en ziekte. Zo bescherm je niet alleen de gezondheid van je kind, maar ook zijn of haar ontwikkelingskansen. Laat je kind dus vaccineren.
Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen!

De infecties en vaccinaties van kinderen worden wereldwijd nauwgezet opgevolgd en bestudeerd. Inzichten uit nieuwe studies en data worden zo snel mogelijk toegevoegd op deze pagina. Minstens wekelijks vullen we de beschikbare informatie aan.

Uitnodiging voor vaccinatie

Elk kind dat in Vlaanderen woont, ontvangt via de post een uitnodigingsbrief voor vaccinatie. Als je niet bent ingegaan op de eerste uitnodiging, ontvang je 28 dagen later een tweede, tenzij je expliciet de vaccinatie weigerde. 

Kinderen kunnen hun uitnodiging ook digitaal ontvangen via 'my e-box'. Die moet wel op voorhand geactiveerd worden via een kids-ID met pincode. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar, met Belgische nationaliteit, kunnen de ouders zo'n kids-ID aanvragen

5 redenen om je kind te vaccineren tegen COVID-19
1. Bescherm de gezondheid van kinderen

Vaccinatie beschermt kinderen zeer goed tegen milde en zware ziekte door COVID-19.

Met de huidige varianten van COVID-19 worden jonge kinderen gelukkig maar zelden erg ziek van COVID-19. Toch is er een klein risico op ernstige ziekte en ziekenhuisopnames bij kinderen.

Bij de start van de omicron besmettingsgolf verliep de infectie bij kinderen niet ernstiger dan bij vorige varianten.  Verhoudingsgewijs waren er niet meer opnames dan voordien en wat het verloop niet ernstiger, maar waren er vooral meer opnames per tijdseenheid doordat er meer besmette kinderen waren op kortere tijd in verschillende landen. (bron : CDC.gov - januari 2022, RCPCH.ac.uk - januari 2022 en medRxiv.org - januari 2022). Intussen overheest de omicron Ba2 variant, die iets vaker (maar nog altijd zelden ) en ernstig verloop kent bij kinderen (Tso, maart 2022, in review). Bescherming door vaccinatie is gelijkaardig voor beide omicron varianten, allezins bij volwassenen (kirsebom, maart 2022, in review).

In de VSA werd 31% bescherming gemeten tegen Omicron-infectie met of zonder klachten bij 5-11 jarigen 14-82 dagen na vaccinatie, en 59% bij 12-15 jarigen 14-149 dagen na vaccinatie. Volledig gevaccineerde kinderen waren ook een halve dag minder lang ziek (Bron; Fowlkes, MMWR 11/3/2022). Recente cijfers uit de hele USA tonen ook een duidelijk verschil in hospitalisatiekans tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen tijdens de omicron besmettingsgolf (Bron: CDC en Price, NEJM 30/3/2022).

De bescherming tegen Omicron-besmetting lijkt ook af te nemen in de tijd zoals bij volwassenen en adolescenten, maar wel sneller. Dit wordt nog verder opgevolgd (Dorabawila, in review). Een Deense studie naar overdracht binnen een gezin vindt minder overdracht bij volledig gevaccineerde gezinsleden, zowel bij Delta als Omicron, al is de bescherming bij Omicron lager (Lyngse). In het Verenigd Koninkrijk werd bij 12-17-jarigen goede bescherming tegen zowel Delta- als Omicron-infectie en ziekte gemeten na vaccinatie (Molteni, in review)

Een ernstig verloop van COVID-19 is niet voorspelbaar: uit Europese gegevens blijkt dat 78% van de gehospitaliseerde kinderen met COVID-19 geen onderliggende aandoeningen had. Bij kinderen met een aandoening is het risico van opname wel 12 keer hoger dan bij gezonde kinderen (ECDC - december 2021). 

Bij een COVID-besmetting zijn volgende complicaties mogelijk:

 • Multi-systemisch inflammatoir syndroom in kinderen (MIS-C) is een zeldzame, maar ernstige ontsteking in meerdere organen waarbij kinderen aanhoudende koorts hebben en die kan leiden tot orgaanfalen. Per 10.000 besmette kinderen hebben 2 tot 5 ermee af te rekenen, blijkt in de VS en Duitsland. Deze ontsteking is, indien op tijd herkend, in de meeste gevallen goed te behandelen. Bij de 12- tot 18-jarigen bleek dat de kans op MIS-C na COVID-infectie duidelijk lager is bij de gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden (Levy, Miller).

 • De kans op het ontwikkelen van myocarditis (hartontsteking) bij niet-gevaccineerde jongeren bij het doormaken van een actieve COVID-19 infectie is 1 op 5.000. Dit is duidelijk hoger dan de kans dat een kind of jongere myocarditis doormaakt na covid-vaccinatie (0.4-4/100.000). (CDC, januari 2022)

 • Een aantal mogelijke langetermijngevolgen, zoals long covid (langdurige covidsymptomen) van een COVID-infectie bij kinderen zijn beschreven, maar moeten nog verder onderzocht en opgevolgd worden. Er wordt bijvoorbeeld verder onderzocht of een COVID-infectie de kans op diabetes verhoogt. Sommige studies wijzen in deze richting, maar er zijn meer gegevens nodig (Barrett, Unsworth, Khunti, NEJM correspondance).

 • De typische geur- en smaakveranderingen na COVID-19 kunnen bovendien leiden tot tijdelijke voedingsproblemen bij kinderen.

We weten ook niet of toekomstige varianten van COVID-19 bij kinderen niet meer ziekmakend zullen zijn. Hoewel de vaccins minder goed aangepast zijn aan nieuwe varianten, blijkt met de huidige vaccins dat ze wel nog een goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte en hospitalisatie door nieuwe varianten.

2. Bescherm het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen

Kinderen die besmet raken met COVID-19 moeten thuisblijven en o.a. school missen. Bescherming tegen infectie door vaccinatie vermindert de kans daarop.

Elke gevaccineerde persoon is bovendien een extra barrière voor de verspreiding van het COVID-19-virus, ook al heeft de vaccinatie maar een gedeeltelijk effect op de verspreiding. Als veel kinderen zich laten vaccineren tegen COVID-19, kan COVID-19 zich dus minder snel en minder breed verspreiden in de hele bevolking. Dat zorgt ervoor dat hun leven, onderwijs, vrijetijdsbeleving en dus de algemene ontwikkelingskansen minder verstoord worden.

Golven van besmettingen zijn niet uitgesloten, maar zijn dan kleiner en van kortere duur als ook de kinderen gevaccineerd zijn. Het Europese Centrum voor Infectieziektepreventie en -Controle (ECDC) heeft berekend dat vaccinatie bij kinderen van 5-11-jaar de meeste impact heeft op de verspreiding van COVID-19 in landen waar ook de vaccinatie bij volwassenen hoog is, zoals in Vlaanderen het geval is. Volgens het ECDC kan de vaccinatie van kinderen de verspreidingssnelheid van COVID-19 tot 15% doen afnemen. Zo’n vermindering heeft een groot effect op de duurtijd en hoogte van besmettingsgolven. Dit betekent dat de maatschappij minder lang de gevolgen van deze besmettingsgolven hoeft te dragen zoals het langdurig sluiten van scholen, annuleren van activiteiten, enz. 

3. Vaccinatie van kinderen beschermt ouders, andere gezinsleden, grootouders en vele andere mensen

Een gevaccineerd kind heeft minder risico om besmet te geraken met COVID-19 en heeft dan ook minder risico om andere mensen te besmetten. Het risico op besmetting en doorgeven van een besmetting is niet uitgesloten, maar kleiner. Uit de eerste cijfers in New York blijkt dat pas gevaccineerde 5- tot 11-jarigen circa 69% minder kans lopen om besmet te geraken met de Omicron-variant en 76% minder kans om gehospitaliseerd te worden. De bescherming tegen Omicron-besmetting lijkt ook af te nemen in de tijd zoals bij volwassenen en adolescenten, maar wel sneller. Dit wordt nog verder opgevolgd (Dorabawila, in review). Een Deense studie naar overdracht binnen een gezin vindt minder overdracht bij volledig gevaccineerde gezinsleden, zowel bij Delta als Omicron, al is de bescherming bij Omicron lager (Lyngse). 

De meeste volwassenen in Vlaanderen zijn gevaccineerd. Door ook de kinderen te vaccineren, hebben ze een dubbele bescherming als ze contact hebben met het kind: hun eigen vaccin en het vaccin van het kind. Zeker nu de maatregelen haast volledig versoepeld zijn.

De vierde golf in Vlaanderen (oktober-december 2021) heeft getoond dat het virus verhoudingsgewijs meer circuleerde bij de niet-gevaccineerde jonge kinderen dan bij de grotendeels gevaccineerde volwassen bevolking. Het virus kon daar sterk aanwezig blijven en vandaar voor besmettingen zorgen bij de volwassenen, vaak ondanks hun vaccinatie. Door zoveel mogelijk kinderen te vaccineren, zorgen we ervoor dat het virus veel minder de kans krijgt om bij hen de ronde te doen en vandaar over te springen naar meer kwetsbare volwassen personen zoals ouderen, zieke mensen, zwangere vrouwen, ...

4. Immuniteit opwekken door vaccinatie is beter dan immuniteit door besmetting

Immuniteit tegen COVID-19 opwekken, gebeurt beter met een vaccin dan met een COVID-besmetting.

De tijdelijke immuniteit voor coronavirussen is typisch, net als bij de seizoensgriep. (Cell en Science)

Meer informatie over het nut van vaccinatie bij kinderen: CDC Science Brief, John Hopkins, GoelSkelly)

5. Vaccinatie is veilig voor kinderen

Deze vaccinatie veroorzaakt nauwelijks bijwerkingen of gezondheidsproblemen.

In de studie voor de goedkeuring van het Pfizer-vaccin bij kinderen van 5 tot 11 jaar werden enkel milde bijwerkingen waargenomen bij een beperkt aantal kinderen: koorts, pijn op de plaats van de inspuiting, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn.

In Israël en de Vereinigde Staten werden tegen begin december al miljoenen kinderen gevaccineerd. Ernstige bijwerkingen van het Pfizer-vaccin, zoals de hartaandoening myocarditis en pericarditis (hartontsteking) die bij een beperkt aantal volwassen werden opgemerkt, werden in zeer zeldzame gevallen (ongeveer 1 per miljoen vaccinaties) vastgesteld bij de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Deze bijwerking verloopt bij kinderen mild. Herstel verloopt meestal vlot na rust en eenvoudige behandelingen, met nauwelijks nood aan hospitalisatie en zonder restletsels voor het kind. Deze hartontsteking treedt meestal op in de week na vaccinatie. Kinderen en jongeren met een aangeboren hartprobleem hebben niet meer kans op het ontwikkelen van een myocarditis na covid-vaccinatie. 

Daarentegen is de kans op het ontwikkelen van een myocarditis bij het doormaken van een actieve COVID-19 infectie bij niet gevaccineerde jongeren veel groter (1 op 5.000).  

Op 31 december 2021 publiceerde de Amerikaanse gezondheidsautoriteit dat na 8,7 miljoen toegediende vaccins bij 5-11-jarigen er 100 ernstige complicaties werden vastgesteld: hoge koorts (29), overgeven (21), myocarditis (15, waarvan 11 bevestigd). Deze myocarditisgevallen waren mild en al hersteld of aan de beterhand. (CDC VAERS rapport van 31 december 2021)

Dankzij de studies naar de vaccins zien we of er mogelijke bijwerkingen kunnen optreden én welke deze zijn. De meeste bijwerkingen worden binnen 6 weken na vaccinatie zichtbaar. Die worden dan tijdens de klinische studies opgepikt. Intussen zijn de vaccinaties bij volwassen al een jaar oud zonder dat er langetermijns gezondheidsproblemen zijn aangetoond. Signalen die nog worden onderzocht gaan over uiterst zeldzame aandoeningen (1-10 per miljoen). Aangezien een vaccin kort na toediening zijn werking op de immuniteit inzet, is het weinig waarschijnlijk dat een vaccin langetermijngevolgen teweegbrengt die niet snel na vaccinatie zichtbaar worden. 

Ook bij andere vaccinatie, ook kindervaccinaties, zien we geen lange termijn gezondheidsproblemen.

Prof. Pierre Van Damme geeft antwoord op vaak gestelde vragen over COVID-19-vaccinatie voor 5-11-jarigen
Waarom zou ik mijn kind laten vaccineren?
Heeft het vaccin nog zin als mijn kind al corona had?
Is het coronavaccin veilig voor kinderen?
Zijn gevaccineerde kinderen minder besmettelijk?
Kinderen worden niet ernstig ziek, waarom toch vaccineren?
Is er behalve een maatschappelijk ook persoonlijk nut voor kinderen?
Vragen en antwoorden over vaccinatie van 5-11-jarigen
Is vaccinatie van 5-11-jarigen verplicht?

Nee. De vaccinatie is niet verplicht. Als ouder heb je de vrije keuze of je je kind laat vaccineren of niet. Je geeft toestemming voor de vaccinatie door met je kind naar de plaats van vaccinatie te gaan. Begeleidt iemand anders je kind, dan is een schriftelijke toestemming van de ouders (zie toestemmingsbrief bovenaan deze pagina) nodig. 

Is het coronavaccin voor kinderen veilig?

Ja, het kindervaccin is uitgebreid getest en veilig verklaard door zowel de Amerikaanse als Europese autoriteiten. De vaccinatiecampagnes in andere landen (zoals de Verenigde Staten en Israël) tonen ook aan dat het kindervaccin werkt. Lees er hierboven in punt 5 meer over. 

Bekijk ook de video met prof. Pierre Van Damme met meer toelichting over de veiligheid van het kindervaccin.

Is het nog nuttig mijn 5-11 jarige in de huidige situatie te vaccineren?

Je hoort meer en meer over het einde van de pandemie en de mildere symptomen van de Omikronvariant, maar toch blijft het nuttig om de kinderen te vaccineren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • De bescherming tegen de zeldzame ernstige covid bij kinderen.
 • De bescherming tegen infectie dat een vaccin biedt, vermindert de kans dat kinderen door een coronabesmetting moeten thuisblijven en school missen. Bovendien vermindert dit ook de rol van kinderen in de pandemie die jammer genoeg nog niet voorbij is.
 • Het vaccin is echt veilig en wordt goed verdragen. Het vaccin beschermt met een doeltreffendheid van 65-70% tegen klinische infectie (US data uit New York), in volle omikron epidemie. De bescherming tegen omicron besmetting lijkt sneller af te nemen in de tijd dan bij volwassenen. Dit wordt nog verder opgevolgd (Dorabawila 28/2/22, in review). 
 • Hoe meer kinderen gevaccineerd zijn, hoe meer controle op de verspreiding in klassen en scholen.
Waarom starten met vaccinatie als je kind met de huidige viruscirculatie elk moment een infectie kan oplopen?

Zolang je kind niet geïnfecteerd is kan je de infectie voor zijn. Eerst vaccinatie en dan infectie is een veiliger volgorde dan andersom, omdat vaccinatie beschermt tegen de mogelijke verwikkelingen van een eerste infectie. Doel van vaccinatie is nog steeds infectieziektepreventie, en dus inderdaad de infectie voor zijn en het immuunsysteem trainen om de infectieziekte te herkennen en zo bescherming te bieden.

Moet mijn kind nog gevaccineerd worden als het al COVID-19 heeft gehad?

Ja, ook als je kind al eens besmet is geweest met COVID-19, is vaccineren nuttig. Zijn of haar immuniteit wordt door de vaccinatie robuuster. Dat is een voordeel bij volgende varianten. De eerste prik is dan de belangrijkste, de tweede garandeert het maximale effect van vaccinatie.

Na een besmetting met COVID-19 is de immuunreactie bij mensen heel verschillend. Je weet dus niet hoe sterk die bij je kind is na een besmetting en of die immuniteit weer snel zal verdwijnen.

Ook als je kind corona kreeg na één prik is het aangeraden de vaccinatie af te werken. De tweede prik garandeert het maximale effect van vaccinatie. We maken ook bij andere leeftijdsgroepen geen onderscheid tussen geïnfecteerden en niet-ge-geïnfecteerden. Dit omdat elke infectie een erg individueel verloop heeft, met wisselende impact op de immuniteit. Daarom krijgt iedereen hetzelfde vaccinatie-regime.

Wanneer mag je kind een corona-vaccin krijgen na een corona-infectie?

 • Had je kind geen corona-symptomen of voelde hij of zij zich niet ziek? Je kind mag een vaccin krijgen vanaf 14 dagen na die test. 
 • Had je kind corona-symptomen en voelde hij of zij zich ziek? Je kind mag een vaccin krijgen als hij of zij 14 dagen geen klachten / symptomen van corona meer heeft.
Welk vaccin zal mijn kind krijgen?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen een aangepaste dosis van het Pfizervaccin. De aangepaste dosis is één derde dosis van het vaccin voor volwassenen.

De kinderen krijgen 2 prikken van het kindervaccin, met een tussentijd van 21 dagen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste, want enkel met 2 prikken is je kind beschermd.

Meer info over het kindervaccin vind je op onze pagina over de beschikbare COVID-19-vaccins.

Hoeveel prikken moet mijn kind krijgen?

5- tot en met 11-jarigen krijgen 2 prikken van het kindervaccin van Pfizer. Dit vaccin is op maat gemaakt van kinderen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste, want enkel met 2 prikken is je kind beschermd.

Kan mijn kind ziek worden van zijn of haar prik?

Je kind kan geen corona krijgen van het vaccin. De arm kan wel rood zien of pijn doen op de plek van de prik. Na de vaccinatie kan je kind wat grieperig zijn of lichte koorts hebben. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf na enkele dagen.

In heel uitzonderlijke gevallen kan je kind kort na de prik allergisch reageren. Daarom moet je na de vaccinatie nog minstens 15 minuten ter plaatse blijven. Zo kan een dokter meteen helpen als je kind zich niet goed voelt.

Hoe kan ik het vaccin van mijn kind uitstellen zonder het te weigeren?

Als je via de uitnodiging die je kind krijgt via de post of e-box online kiest voor de optie 'Ik wil nooit een vaccin', is die keuze definitief. Dat betekent dat je wij je als overheid niet opnieuw zullen uitnodigen voor vaccinatie. Als je je bedenkt, moet je zelf contact opnemen met je vaccinatiecentrum om een afspraak te maken. 

Wil je de vaccinatie uitstellen of in beraad houden, dan bevestig je de afspraak, maar annuleert ze nadien via de bevestigingsmail (of je laat de afspraak voorbij gaan, maar verwittig dan best het vaccinatiecentrum dat je niet zal langsgaan). Op die manier zal je ongeveer een maand na de eerste uitnodiging een nieuwe uitnodiging krijgen.

Ik wil niet dat mijn kind gevaccineerd wordt, wat moet ik doen?

Je kind kan niet gevaccineerd worden zonder toestemming van de ouders. 

De vaccinatie van je kind uitdrukkelijk weigeren, kan je het gemakkelijkste online doen via de uitnodiging die je kind krijgt via de post of e-box. In die uitnodiging staat een link en code om de vaccinatie te weigeren. Als je kiest voor de optie 'Ik wil nooit een vaccin', is die keuze definitief. Dat betekent dat je wij je als overheid niet opnieuw zullen uitnodigen voor vaccinatie. Als je je bedenkt, moet je zelf contact opnemen met je vaccinatiecentrum om een afspraak te maken. 

Kan je als ouder je weigering niet online kenbaar maken, dan moet je fysiek naar het vaccinatiecentrum gaan om je weigering kenbaar te maken. Neem dan een bewijs mee dat je de ouder bent van het kind/de kinderen van wie je de vaccinatie wil weigeren (Kids-ID, attest van gezinssamenstelling). Hier vind je een docx bestandModel van weigeringsbrief voor COVID-19-vaccinatie 5-11-jarigen (1.59 MB) waarmee je die weigering fysiek kan gaan afgeven in het vaccinatiecentrum.

Wie mag mijn kind vergezellen naar het vaccinatiecentrum?

Als ouder(s) of voogd mag je natuurlijk mee! Dit betekent automatisch dat je toestemming geeft om je kind te laten vaccineren.

Stem de vaccinatie vooraf af met de andere ouder/voogd, zeker ook bij co-ouderschap en maak onderling een gezamenlijk en gedragen beslissing.

Als je als ouder of voogd niet kan meegaan naar het vaccinatiecentrum, geef dan een brief met je goedkeuring mee aan de volwassene die je kind begeleidt (zie toestemmingsbrief bovenaan deze pagina). 

Ik ben gescheiden en mijn kind is gedomicilieerd bij de andere ouder. Heb ik inspraak in de beslissing om te vaccineren?

We sturen de uitnodiging voor vaccinatie naar het domicilie-adres.

In de brief en de bijlage wordt expliciet verwezen naar een gezamenlijke beslissing.

Wie beslist over de vaccinatie?
Bespreek de vaccinatie met je kind. Ben je niet de enige ouder, stem de vaccinatie dan vooraf af met de andere ouder of voogd, zeker bij co-ouderschap. Maak onderling een gezamenlijke en gedragen beslissing vóór je naar het vaccinatiecentrum gaat.

Het is op zich voldoende dat één van de ouders zich met het kind aanbiedt bij het vaccinatiecentrum. Zorg ervoor dat je de kids-ID of ISI+kaart meeneemt naar het vaccinatiecentrum. De uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide ouders is niet vereist.

Kan ik de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie van mijn kind ook digitaal (via my e-box) ontvangen?

Elk kind dat in Vlaanderen woont ontvangt sowieso een uitnodigingsbrief voor vaccinatie per post.

Het is ook mogelijk de uitnodiging digitaal te ontvangen via my e-box. Die moet wel eerst geactiveerd worden met behulp van een kids-ID met een pincode. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar met Belgische nationaliteit kunnen de ouders zo'n kids-ID aanvragen

Krijgt mijn kind na vaccinatie ook een vaccinatiecertificaat?

Ja, net zoals iedereen ontvangen ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar een vaccinatiecertificaat na de eerste en tweede prik. Na de eerste prik vermeldt het certificaat de nummering 1/2, na de tweede prik vermeldt het 2/2 als bewijs van volledige vaccinatie.

Een vaccinatiecertificaat zal bij kinderen echter niet opgevraagd kunnen worden als een Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde voor bv. horeca, evenementen, zorgvoorzieningen, ... Voor kinderen wordt daarbij immers geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd of niet gevaccineerd.

Let wel, het vaccinatiecertificaat voor jongere kinderen kan in sommige gevallen wel vereist zijn voor reizen naar het buitenland. Controleer daarom steeds de reisadviezen en de vereisten van het land van bestemming (bv. op de website van de FOD Buitenlandse Zaken). In die gevallen is het certificaat geldig vanaf 2 weken na volledige vaccinatie.

Is het Covid Safe Ticket (CST) ook op kinderen van toepassing?

Nee. Het Covid Safe Ticket (CST) is niet van toepassing op kinderen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel of niet gevaccineerd zijn. Gevaccineerde kinderen krijgen wel een vaccinatiecertificaat zoals iedereen die gevaccineerd is. Dat kan bv. nodig zijn om te reizen naar het buitenland. Lees hier meer over het vaccinatiecertificaat voor 5-11-jarigen.

Het Covid Safe Ticket is overigens geen apart document of bewijs, maar enkel de toepassing van je vaccinatiecertificaat om toegang te krijgen tot bv. horeca, evenementen, bepaalde zorgvoorzieningen, ... Meer info over het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be.

Moet mijn kind gevaccineerd zijn om naar het buitenland te kunnen reizen?

De inreisvoorwaarden verschillen van land tot land. Controleer daarom tijdig het reisadvies en de voorwaarden van het land van je bestemming. Je vindt de info op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Net zoals volwassenen ontvangen ook kinderen een vaccinatiecertificaat na de eerste en tweede prik. Vanaf 2 weken na de tweede prik is dit certificaat een bewijs van volledige vaccinatie en geldig om te kunnen reizen naar landen waar dit vereist is.

Moet mijn kind ook na vaccinatie de coronamaatregelen blijven volgen?

Ja, het is ook na vaccinatie nog belangrijk om de maatregelen te blijven volgen. Vaccinatie zorgt er wel voor dat er minder maatregelen nodig zijn en dat ze sneller kunnen verdwijnen.

Waarom je kind laten vaccineren?
Is het coronavacccin veilig voor kinderen?
Welk vaccin krijg mijn kind en hoeveel prikken?
Kinderen worden niet erg ziek. Waarom toch vaccineren?