COVID-19-vaccinatie van zorgprofessionals eerste lijn

Na de woonzorgcentra komen het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerste lijn aan de beurt. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Alles is nu voorbereid om de eerste groepen van eerstelijnszorgverleners uit te nodigen om zich te laten vaccineren.

Criteria beroepsgroepen

De 'eerste lijn' is een heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen. De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie.

pdf bestandBeroepenlijst zorgprofessionals eerste lijn (432 kB)

We hanteerden daarbij deze criteria:

 • Kans en frequentie van professionele hoogrisicocontacten
 • Impact van het beroep op het verminderen van ziektelast en overlijdens door COVID-19
 • Impact van het beroep op andere ziektelast en overlijdens
 • De impact op de continuïteit van de zorg en het maatschappelijke leven
 • De bijdrage van het beroep aan de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren

We hebben deze lijst zo zorgvuldig en afgewogen mogelijk samengesteld. Dit is een evenwichtsoefening waarbij we rekening gehouden hebben met het risico voor de patiënt en voor de zorgprofessional. Elke zorgprofessional te veel op de lijst betekent uitstel voor andere zorgprofessionals en voor de oudste en meest kwetsbare patiënten. Daarom hebben we keuzes moeten maken en hebben we ook binnen deze lijst moeten prioriteren.

Prioriteiten binnen de eerste lijn

Op basis van bovenstaande criteria hebben we deze doelgroepen geselecteerd om eerst uit te nodigen voor vaccinatie: 

 • Huisartsen
 • Bepaalde specialisten buiten ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico (ORL, pneumo en pediatrie)
 • Thuisverpleging
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten
 • Verzorgend personeel van diensten voor gezinszorg
 • Huisbezoekers lokale initiatieven
 • Personeel test- en triagecentra
 • Personeel wachtposten
 • Personeel vaccinatiecentra
 • Medewerkers zorginspectie en mobiele teams die naar uitbraken gaan

Andere beroepsgroepen: vaccinatie in latere fase

Zorg en Gezondheid heeft, opnieuw in nauw overleg met de sectoren, een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd moeten worden. Een eerste groep (zie boven) zal uitgenodigd worden vanaf de week van 15 februari, gevolgd door de overige beroepsgroepen.

Voor of parallel met de 65+’ers

Afhankelijk van de vaccinvoorraden zullen zij parallel met of voor de 65+’ers uitgenodigd worden. Dit is een moeilijke afweging tussen enerzijds het beschermen van de 65+’ers die wegens hun leeftijd een hoger risico hebben op zwaardere ziektelast en overlijdens, en anderzijds de zorgverleners die wegens hun beroep een verhoogd risico op besmetting lopen en heel belangrijke zorg- en welzijnsdiensten bieden aan hun patiënten/cliënten.

Namenlijst

Wie behoort tot welke beroepsgroep?

Op basis van officiële databanken van de overheid, ledenlijsten van beroepsfederaties en lijsten van werkgevers, werden ook nominatieve lijsten aangelegd van personen die behoren tot deze beroepen en die uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie. We hebben dus namenlijsten samengesteld met alle personen die we aan een bepaalde beroepsgroep hebben kunnen toewijzen. Met deze lijsten zullen deze personen uitgenodigd worden voor vaccinatie.  

Namen controleren en toevoegen aan de nominatieve lijst

Om na te gaan of je als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep, kan je kijken op deSta ik op de lijst’-tool.

Contact

Met vragen over jouw beroepsgroep en om te signaleren dat je zou ontbreken op de lijst, kan je contact nemen met je aanspreekpunt. Medewerkers richten zich tot hun werkgever. Voor de andere beroepsgroepen worden 'liaisons' aangeduid. Zij zullen beoordelen of er nog personen toegevoegd moeten worden en dus uitgenodigd moeten worden voor vaccinatie. Toevoegen van personen voor prioritaire vaccinatie is mogelijk tot en met 17 maart 2021.

De contactgegevens van je liaison vind je via dit overzicht.

Niet op de lijst?

Sta je niet op de lijst staat en denk je in aanmerking te komen voor prioritaire vaccinatie, dien dan vóór 17 maart 2021 je aanvraag tot toevoeging in bij je liaison van je voornaamste werkadres of werkgever. Volg hiervoor het pdf bestandStappenplan - Ik ben actieve zorgprofessional in de eerste lijn (101 kB).

Beroepenlijst

Raadpleeg je beroepsgroep en contactpersoon via depdf bestandBeroepenlijst zorgprofessionals eerste lijn (432 kB)

Stappenplan als populatiemanager tot en met 17 maart 2021

Vaccinatie in de vaccinatiecentra

Zorgverleners worden persoonlijk uitgenodigd om zich aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt per brief en eBox. Activeer hiervoor eerst je eBox via https://burgerprofiel.vlaanderen.be.

Je ontvangt de uitnodiging ook per sms en/of e-mail als we over die contactgegevens beschikken.

Voor de eerste groep zorgverleners zullen die vanaf de week van 15 februari verstuurd worden.

De zorgverlener zal gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum gelinkt aan zijn woonplaats.

Type vaccin

Het type vaccin dat je zal krijgen, hangt af van de beschikbaarheid ervan. Het AstraZeneca-vaccin zal alleen bij personen onder de 56 jaar worden toegediend. Er zijn onderzoeken lopende die de geschiktheid voor 55 plussers nagaan. De doeltreffendheid bij ernstige ziekte en overlijden lijkt zeer goed te zijn. In afwachting bekijken we of de 55 plussers kunnen opgeroepen worden om zich te laten vaccineren in de voorzieningen.